Koordinácia zvárania

 

Riadenie všetkých výrobných operácií zvárania a činnosti súvisiacimi so zváraním  v súlade s normou STN EN 14731 a kontrolu činností vo zváraní v rozsahu – zváranie oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.

 

 

Pracovníci sú držiteľmi certifikátu  s oprávnením koordinovať zváranie v rozsahu úloh a zodpovednosti vo vymedzenej technickej oblasti v zmysle STN EN 14731 a sú držitelia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného Dráhovým úradom SR na vykonávanie kontroly činnosti vo zváraní oceľových mostných a mostom podobných dráhových konštrukcií.